Skoči na glavno vsebino

7. RAZRED

 

1. UČNI SKLOP

7. RAZRED

1. UČNI SKLOP – POSAMEZNIK, SKUPNOSTI, DRŽAVA

Učenec:

Našteje nekaj družbenih skupin in skupnosti, katerih član je in so del njegove družbene identitete.

Na preprost način pojasni, da so posameznikove predstave o dekletih in fantih, ženskah in moških vsaj delno družbenega izvora.

Imenuje nekaj uradnih listin, ki izkazujejo posameznikovo identiteto, in navede, katere podatke vsebujejo.

Razlikuje med svojim narodom, svojo domovino in državo.

Pojasni, kaj skupnost povezuje (spoštovanje pravil, skupni cilji, sodelovanje, solidarnost, dialog idr.) in kaj jo razdvaja (nespoštovanje pravil, sebični interesi, odsotnost sodelovanja in dialoga idr.)

Našteje nekaj vlog članov neke ožje skupine (npr. družine) in neke skupnosti (npr. šolske skupnosti).

Na primeru pojasni, zakaj je za skupnost pomembno, da so njeni člani strpni drug do drugega.

Ob opisu konkretnega konflikta prepozna njegove vzroke in njegove posledice.

Navede temeljna načela, na katerih temelji uspešno reševanje konfliktov.

Pojasni, zakaj nastajajo negativni stereotipi o drugih in drugačnih.

Opiše primer diskriminacije ali zlorabe moči in pojasni, katere pravice in etična načela so bila v tem primeru kršeni.

Opredeli bistvo demokratičnega odločanja; oceni pomen, ki ga ima tovrstno odločanje za skupnost, in navede argumente za svojo oceno.

Navede zgleda demokratičnega in nedemokratičnega ravnanja članov neke skupnosti.

Našteje nekaj norm in pravil demokratičnega odločanja.

Opiše nekaj osnovnih načel in vrednot, na katerih temelji demokracija.

2. UČNI SKLOP – SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Opiše nastanek Republike Slovenije.

Opredeli pomen glavnih simbolov Republike Slovenije.

Navede nekaj načinov, kako se pridobi državljanstvo Republike Slovenije.

Opredeli pomen, ki ga ima za posameznika njegovo državljanstvo.

Razčleni razmerje med državo in državljani, kakor ga določa 3. člen Ustave RS.

S primeri ponazori pojma pravna in socialna država.

Navede ključna dejstva zvezi z EU in opiše njene simbole.

Opredeli glavna etična načela, na katerih temelji EU.

Oceni, v čem je interes RS za članstvo v EU, in navede argumente za svojo oceno.

 

3. UČNI SKLOP – SLOVENIJA JE UTEMELJENA NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Našteje nekaj poglavitnih človekovih pravic.

Opredeli interes, ki ga ima človeštvo za uveljavljanje človekovih pravic.

Opiše nastanek in pomen poglavitnih dokumentov o človekovih in otrokovih pravicah.

V opredelitvah človekovih pravic prepozna, na katerih etičnih načelih in vrednotah te pravice temeljijo.

V Ustavi Republike Slovenije prepozna človekove pravice.

V opisih dogodkov v medijih prepozna kršitve človekovih pravic.

V konkretnih dogodkih prepozna konflikt pravic.

Navede organizacije in ustanove, ki skrbijo za uveljavljanje človekovih pravic.

Za konkretne primere naredi načrt varovanja človekovih pravic.

Opredeli bistvo otrokovih pravic in oceni, koliko so uveljavljene v Republiki Sloveniji in drugje v svetu.

4. UČNI SKLOP – VEROVANJE, VERSTVA IN DRŽAVA

Pojasni, zakaj je tudi pravica do veroizpovedi temeljna človekova pravica.

Opredeli pojme verstva, verovanja in verske skupnosti.

Pojasni, kako Ustava RS opredeljuje razmerje med državo in verskimi skupnostmi.

Našteje največje verske skupnosti v Sloveniji.

Opiše pomen nekaterih verskih obredov, ki jih opravljajo člani verskih skupnosti, delujočih v Sloveniji.

Opiše osnovne značilnosti krščanstva in vsaj še enega izmed največjih svetovnih verstev, imenuje nekaj verskih praznikov in vsaj dve verski knjigi.

Opredeli glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in druga svetovna verstva, ter primerja ta načela.

Opiše vpliv verovanja na vsakdanje življenje in na odnose med ljudmi.

 

 

8. razred

1. UČNI SKLOP – DEMOKRACIJA OD BLIZU

Učenec:

Navede nosilce oblasti, ki jih neposredno volimo na volitvah.

Navede imeni aktualnega predsednika države in predsednika vlade ter župana v občini, kjer živi oziroma obiskuje šolo.

Opiše dva vidika volilne pravice (pravico voliti in pravica kandidirati na volitvah)

Opiše razliko med volitvami in referendumom.

Opiše, kako potekajo volitve v državni zbor.

Navede nekaj parlamentarnih strank ali strank, zastopanih v občinskem svetu.

Opredeli vlogo, ki jo imajo politične stranke v Sloveniji.

Opredeli razliko med interesnim združevanjem in združevanjem v politične stranke.

Poimenuje veje oblasti v državi, pojasni njihove naloge in delovanje.

Pojasni, zakaj je za demokracijo dobro, da so veje oblasti ločene.

Opredeli nekaj področij, na katerih deluje vlada kot izvršna oblast (ministrstva, odgovorna za posamezna področja).

Navede glavne pristojnosti predsednika republike.

Pojasni, kako se izvoli vlada, in opredeli razmerje med koalicijo in opozicijo v parlamentu.

Opiše odgovornost nosilcev politične oblasti v lokalni skupnosti in državi.

Opiše značilnosti aktivnega državljana in opiše primer konkretne državljanske akcije.

Opredeli nekatere vrste državljanskih akcij (solidarnostne ob naravnih nesrečah, okoljske, humanitarne).

Razloži, zakaj je aktivno državljanstvo pomembno in zakaj le udeležba na volitvah ni dovolj.

Pojasni, zakaj je pomembno, da nosilci in institucije oblasti delujejo javno.

Navede argumente za stališče, da morajo biti državljani dobro obveščeni o delovanju oblasti.

Pojasni temeljne norme javne razprave, svobodo govora in pomen pluralizma (soočanja različnih mnenj).

Pojasni vlogo, ki jo imajo mediji v političnem procesu (prostor javne razprave in nadzor nad oblastjo).

Našteje različne vrste medijev in opredeli njihove značilnosti.

Poimenuje najpomembnejše medije v državi in lokalni skupnosti.

Pojasni širšo vlogo medijev v sodobni družbi (obveščanje, izobraževanje, zabava).

Pojasni pomen medijske svobode in navede razloge, zakaj je ta svoboda vendarle omejena (varovanje zasebnosti).

 

2. UČNI SKLOP – FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO

Navede in pojasni vsebino ekonomskih pravic slovenskih državljanov.

Razloži, kaj je podjetje in kakšna je vloga podjetij v družbi.

Opredeli pojme kapital, kapitalizem, dobiček, delnica.

Pojasni razmerje med delodajalci in delojemalci. Navede pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Opredeli vlogo sindikatov in gospodarskih zbornic.

Navede nekaj pogostih vzrokov za konflikte med delodajalci in delojemalci in načine njihovega razreševanja. Pojasni, zakaj imajo zaposleni pravico do stavke.

Pojasni pojem družbene pravičnosti in problem izkoriščanja.

Navede vire, iz katerih država pridobiva sredstva za svoje delovanje.

Našteje nekaj vrst javne porabe, loči nekatere vrste davkov.

Opredeli, kaj je smotrna poraba javnega denarja.

 

3. UČNI SKLOP – SLOVENIJA, EU, SVET

Opiše interes Slovenije za članstvo v EU.

Z navedbo nekaterih konkretnih primerov pojasni, kako članstvo v EU vpliva na naše vsakdanje življenje.

Opiše razmerje med državo Slovenijo in EU.

Navede glavne ustanove EU, opredeli njihove naloge.

Navede, v katerih telesih EU ima Slovenija svoje predstavnike.

Opiše cilje in delovanje mednarodnih organizacij OZN, OECD, NATO.

Opiše delovanje Slovenije v navedenih organizacijah.

Navede merila za delovanje slovenskih oboroženih sil na tujem.

 

4. UČNI SKLOP – SVETOVNA SKUPNOST

Na primerih opredeli značilnosti globalizacije ter njene dobre in slabe strani.

Opiše nekaj posledic globalizacije v lokalnem okolju oziroma v Sloveniji.

Navede nekaj temeljnih svetovnih vprašanj.

Opiše nekaj vzrokov in pričakovane posledice podnebnih sprememb.

Opiše, kako način življenja v Sloveniji in drugje v razvitem svetu prispeva k onesnaževanju okolja na planetu.

V opisu pojava selitve industrije pokaže na posledice globalnih procesov v lokalnem okolju.

Poimenuje glavna središča politične in gospodarske moči na planetu. Opiše, kako se razmerja med njimi spreminjajo.

Navede glavna stališča nasprotnikov globalizacije.

Navede nekaj nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za reševanje globalnih problemov, in oriše njihovo delovanje.

Navede, katere mednarodne organizacije delujejo tudi v Republiki Sloveniji, in opiše njihovo aktivnost.

 

 


 

Dostopnost