Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo svet staršev. V njem ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev OŠ Idrija se povezuje in aktivno sodeluje v Aktivu svetov staršev notranjskih osnovnih šol in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/index.html).

V šolskem letu 2022/23 je predsednica sveta staršev Karmen Lampreht (karmenlampreht@gmail.com).

Poslovnik sveta staršev OŠ Idrija

 

Vabilo na 3. redno sejo sveta staršev dne 4. 3. 2024

Dostopnost